switchbutton
Vacatures | Contact |
header-image
 

Veelgestelde vragen over boetes uit Italië

Op deze pagina staan antwoorden op enkele veelgestelde vragen met betrekking op bekeuringen uit Italië. Heeft u een specifieke vraag over uw dossier, neem dan contact met ons op of vul een belverzoek in.

Krachtens de Italiaanse Privacywet (Wetsdecreet 196/2003) kan de politie geen foto nemen van personen in het voertuig. Om deze reden tonen de foto’s enkel de achterzijde van de auto. Het kenteken van de auto is voldoende voor de identificatie van de overtreder.

De eigenaar van het voertuig of de persoon op wiens naam het huurcontract staat, is volgens de Italiaanse Wegcode altijd verantwoordelijk voor overtredingen begaan met dit voertuig.

Wanneer politieposten de snelheid van een voertuig meten door middel van een meetinstrument, wordt van de gemeten snelheid een tollerantie van 5% afgetrokken, met een minimum van 5 km/h.

Volgens de Italiaanse Wegcode heeft de politie 360 dagen de tijd om de Betekening van een administratieve sanctie naar het buitenland op te sturen. Deze termijn van 360 dagen gaat in op de datum van overtreding of op de datum van de identificatie van de eigenaar van het voertuig. In het geval van gehuurde voertuigen beginnen de 360 dagen vanaf het moment van de identificatie van de persoon op wiens naam het huurcontract, op het moment van de overtreding, stond. Dit wil zeggen: vanaf de datum waarop de politie de gegevens van de huurder via het autoverhuurbedrijf ontvangt.

Binnen 60 dagen na ontvangst van de ‘Betekening’, enkel indien geen betaling werd uitgevoerd voor de boete, kan de betrokken persoon bezwaar indienen, of bij de Prefect, of bij de ‘Giudice di Pace’ (vrederechter).
Het bezwaar dat bij de Prefect wordt ingediend, is een administratief bezwaar, dat in het Italiaans moet worden ingediend, per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Om bezwaar in te dienen is het noodzakelijk het voorgedrukte formulier in te vullen en daarbij alle nodige documentatie te voegen, die nuttig kan zijn voor de bevoegde Prefect om het dossier goed te beoordelen. U kan het formulier en het adres van onze website downloaden. Wij willen u er wel op wijzen dat er een gefundeerde motivatie voor het bezwaarschrift moet zijn. Indien het bezwaar verworpen wordt, schrijft de Prefect een besluit uit waarmee hij de betaling van minstens het dubbele bedrag van de boete oplegt.
Het bezwaar dat ingediend wordt bij de ‘Giudice di Pace’ (vrederechter) is een burgerrechtelijk bezwaar, dat een alternatief vormt voor het bezwaar dat bij de Prefect wordt ingediend. Om bezwaar in te dienen is het noodzakelijk het voorgedrukte formulier in te vullen en daarbij alle nodige documentatie te voegen, die nuttig kan zijn voor de bevoegde ‘Giudice di Pace’ om het dossier goed te beoordelen. U kan het formulier en het adres van onze website downloaden. Wij willen u er wel op wijzen dat er een gefundeerde motivatie voor het bezwaarschrift moet zijn. Wanneer de ‘Giudice di Pace’ het bezwaarschrift ontvangt, zal hij de datum en het tijdstip van een hoorzitting vastleggen, waarop de persoon die het bezwaar heeft ingediend of zijn/haar afgevaardigde aanwezig moet zijn.

Absoluut NIET. Indien het bezwaarschrift in een andere taal dan het Italiaans wordt ingediend, zal het niet in beschouwing worden genomen.

Absoluut NIET. Het bezwaarschrift kan enkel worden opgestuurd NA ontvangst van de officiele Betekening. Het bezwaarschrift zal niet in beschouwing worden genomen indien het ingediend wordt voor de officiele Betekening.

Het bezwaarschrift kan pas na ontvangst van de ‘Betekening’ worden ingediend, binnen een termijn van 60 dagen (nadat u de betekening in ontvangst genomen heeft).

Het ‘Verzoek tot betaling’ is een courtesy letter die de politie opstuurt per gewone, prioritaire post, om de betrokken persoon van de begane overtreding op de hoogte te stellen. Na 60 dagen vanaf het versturen van dit verzoek, en indien nog geen betaling werd uitgevoerd, stuurt de politie de officiele ‘Betekening van het Proces-Verbaal’ op, per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Na ontvangst van deze betekening heeft de betrokken persoon 60 dagen de tijd, of om de sanctie te betalen, of om bezwaar in te dienen tegen dit proces-verbaal. Na het verstrijken van deze termijn zal de politie starten met het invorderen van het verhoogde bedrag van de boete, zoals dat aangegeven is in de betekening.

Neen, de bedragen van de boetes zijn bedragen die wettelijk vastgelegd zijn. Het is bijgevolg niet mogelijk een vermindering van de sanctie aan te vragen.

De aankondiging van het proces-verbaal wordt altijd uitgeschreven en op de voor- of achterruit van het voertuig bevestigd, in het geval van parkeerboetes of toegangen tot verkeersluwe zones die niet gecontroleerd worden door een camerasysteem, ook al is dit niet voorzien in de Italiaanse Wegcode en bijgevolg niet verplicht. Ook de politie weet de reden niet waarom u de aankondiging van het proces-verbaal niet heeft gevonden, maar dit betekent in geen geval dat het proces-verbaal dat u per post ontvangen heeft, niet wettelijk of niet uitvoerbaar is. Wanneer de politie een proces-verbaal opstuurt naar uw adres, bent u volgens de Italiaanse Wegcode ook verantwoordelijk voor het betalen van de procedure- en postkosten (Art. 201 c. 4).
Er zijn gevallen waarin u niet onmiddellijk op de overtreding gewezen wordt:
1. wanneer het niet mogelijk is een voertuig te doen stoppen door de overdreven snelheid van dit voertuig;
2. indien het voertuig het rode stoplicht negeert;
3. in het geval van een verboden inhaalmanoeuvre;
4. indien de overtreder en/of de eigenaar van het voertuig niet aanwezig is;
5. indien de overtreding wordt vastgesteld door een geautomatiseerd camerasysteem dat ingangen en verboden doorgangen controleert (in het geval van bijvoorbeeld verkeersluwe zones of rijstroken voorbehouden aan het openbaar vervoer);
6. om de doorgang van andere voertuigen niet te verhinderen.

Een rijstrook voorbehouden aan het openbaar vervoer, is een rijstrook waarop enkel voertuigen van het openbaar vervoer (zoals bussen, trams en taxi’s), hulpdiensten en politievoertuigen mogen rijden. Deze rijstroken mogen in geen enkel geval gebruikt worden door private voertuigen. Ze worden aangeduid door internationale verkeersborden van verboden doorgang. De controle van de ingangen van deze rijstroken wordt uitgeoefend d.m.v. een automatisch controleapparaat met camera of door politieagenten.

Klanten van parkeergarages hebben de toestemming om de verkeersluwe zone binnen te rijden, enkel en alleen om hun wagen te parkeren. Wanneer men de auto aflevert bij een parkeergarage, moet het personeel van deze parking het kenteken doorgeven aan de Gemeentepolitie. Indien uw kenteken niet geregistreerd werd, of indien dit verkeerd werd geregistreerd, en u heeft bijgevolg een boete ontvangen voor het binnenrijden van de verkeersluwe zone, moet u de parkeergarage contacteren en om een verklaring vragen waarin zij de reden voor het niet-registreren van het kenteken aangeven. Daarna kan u de betekening van het proces-verbaal afwachten, om na ontvangst daarvan bezwaar in te dienen tegen het proces-verbaal bij de bevoegde instantie.

Voertuigen die op naam staan van en/of in dienst zijn van een persoon met een handicap hebben de toestemming om de verkeersluwe zone binnen te rijden. Spijtig genoeg is het geautomatiseerde systeem van camera’s die de ingangen van de verkeersluwe zone controleren, niet in staat om parkeerkaarten voor mensen met een handicap, die in de auto uitgestald zijn, te registreren. Om de seponering van de boetes aan te vragen, is het noodzakelijk ons een kopie van de parkeerkaart (voor- en achterzijde) op te sturen. Indien de persoon op wiens naam de boete staat, niet de persoon is die houder is van de parkeerkaart, is het nodig om ook een verklaring bij te voegen, ondertekend door de persoon die in het bezit is van de parkeerkaart of zijn/haar tutor, waarin staat dat het voertuig in zijn/haar dienst stond op het moment van de overtreding en dat het bijgevolg noodzakelijk was de verkeersluwe zone binnen te rijden. 

VOOR FIRENZE: Hotelgasten mogen dit gebied binnenrijden, enkel en alleen op de dag van aankomst en/of vertrek, om de bagage af te zetten of in te laden. Op het moment van de check-in en check-out, moet het hotelpersoneel het kenteken van het voertuig invoeren in een lijst van voertuigen die op dat moment toegang hebben tot de verkeersluwe zone. Deze lijst wordt doorgegeven aan de Gemeentepolitie. Indien het kenteken niet op correcte wijze werd doorgegeven door het hotelpersoneel (bijvoorbeeld doordat het kenteken verkeerd overgeschreven werd), zodat u een boete gekregen heeft voor het binnenrijden van de verkeersluwe zone, zou u ons het betalingsbewijs van het hotel moeten doorsturen en een verklaring van hen waarin ze aangeven welke transcriptiefout ze hebben gemaakt. Indien het hotel uw kenteken niet heeft doorgegeven doordat het personeel niet werd verwittigd dat u met de auto aangekomen was, of indien het hotelpersoneel uw kenteken niet heeft doorgegeven om een andere reden, moet u een bezwaarschrift indienen bij de Prefect of de ‘Giudice di Pace’ (vrederechter) van Firenze, met het betalingsbewijs van uw verblijf in het hotel en een verklaring van het hotelpersoneel waarin zij de reden aangeven waarom het kenteken niet werd doorgegeven.

Een verkeersluwe zone is een gebied waartoe voertuigen zonder toestemming geen toegang hebben. Voertuigen met toestemming zijn: de voertuigen van inwoners van deze zone, voertuigen die in dienst staan van personen met een handicap en voertuigen die een speciale vergunning hebben die toegekend wordt door de gemeente. Meestal worden de ingangen van de verkeersluwe zones in grote steden gecontroleerd door een camerasysteem dat foto’s neemt van alle niet-geautoriseerde voertuigen die het gebied binnenrijden. Elke afzonderlijke toegang tot de verkeersluwe zone, geregistreerd door het camerasysteem, wordt beschouwd als een verschillende overtreding. Het gaat hier namelijk over dynamische overtredingen. Hieruit volgt dat de verschillende administratieve sancties die op deze overtredingen volgen, gewettigd zijn en niet reduceerbaar tot één enkele overtreding. In kleinere gemeentes wordt dit gebied rechtstreeks gecontroleerd door het politiepersoneel. De verkeersluwe zone wordt aangeduid door internationale verkeersborden van verboden toegang. Personen die in een hotel binnen de verkeersluwe zone logeren, hebben toegang tot deze zone op de dag van aankomst en de dag van vertrek, om hun bagage af te zetten of op te halen.

Autoverhuurbedrijven kunnen geen boetes innen in naam van de politie. Het bedrag dat (meestal via uw kredietkaart) wordt aangerekend, betreft de administratiekosten die het autoverhuurbedrijf u aanrekent voor het doorsturen van uw gegevens aan de bevoegde instantie. Bij het ondertekenen van het huurcontract van het voertuig hebt u hiervoor toestemming gegeven. De politie stuurt, na ontvangst hiervan, het proces-verbaal voor een inbreuk op de Italiaanse Wegcode door naar de persoon die op het moment van de overtreding, volgens het huurcontract, verantwoordelijk was voor het voertuig.

Load More